MORÁLNÍ KODEX

MOTTO: Spokojený zákazník = spokojený řidič = spokojená firma

                I.          Úvod

Posláním Etického kodexu společnosti TAXI AUSSIG s.r.o. je stanovit etické normy chování – základní principy, které bude společnost TAXI AUSSIG s.r.o. a její kmenoví i smluvní pracovníci dodržovat při poskytování služeb svým klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s v TAXI AUSSIG s.r.o. rámci své podnikatelské činnosti.

Cílem kodexu je

 • zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů
 • napomáhat klientům porozumět povaze a obsahu poskytovaných služeb
 • napomáhat prosazování korektních vztahů mezi TAXI AUSSIG s.r.o. a klienty
 • podpořit rozvoj služeb na trhu

Činnost společnosti  TAXI AUSSIG s.r.o. se vždy řídí zásadami a principy vyspělé moderní společnosti založené na poctivém přístupu nejen v obchodním, ale i osobním životě.

 1.                II.          Důvod etického kodexu

Pravidla o provozování taxislužby jsou dána zákonem č. 111/1994 Sb., který byl změněn zákonem č. 102/2013 Sb. Přesto platí jistá morální hranice, která stanovuje profesionalitu při provozování taxislužby. Morální hranice, která je obzvlášť v oboru provozování taxislužby a poskytování služeb s tím souvisejících mimořádně důležitá.  Jde o pravidla etického chování jak k zákazníkům, tak i vůči sobě navzájem. Jde o nastavení profesionálního přístupu, posílit profesní identitu a nastavit normy k obecné spokojenosti. Lze říci, spokojený zákazník – spokojený řidič, my k tomu přidáváme spokojená firma.

            III.          Zásady chování

Činnost společnosti TAXI AUSSIG s.r.o. se vždy řídí zásadami a principy vyspělé moderní společnosti založené na poctivém přístupu nejen v obchodním, ale i osobním životě. Nedílnou součástí těchto zásad jsou:

 • poctivé, čestné a morální podnikání
 • dodržování požadavků právních předpisů regulujících příslušnou činnost, včetně respektování standardů a dalších dokumentů daného oboru činnosti
 • vzájemné dodržování úrovně poskytovaných služeb
 • respektování obchodního tajemství a důvěrnosti informací
 • podávání pravdivých a úplných informací o skutečných vlastnostech služeb
 • korektní vyřizování reklamací a stížností.

A. Dodržování etických a právních norem

Společnost TAXI AUSSIG s.r.o. při výkonu své činnosti na trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům uvedená v Kodexu. Pravidly uvedenými v Kodexu se řídí i všichni pracovníci TAXI AUSSIG s.r.o. a smluvní partneři, především řidiči vozů taxi.

B. Dodržování principu rovného a nestranného jednání

Společnost TAXI AUSSIG s.r.o. přistupuje ke všem svým klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněná zvýhodnění.

C. Výkon činnosti s odbornou péčí

 TAXI AUSSIG s.r.o. poskytuje svým klientům služby kvalifikovaně, profesionálně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním potřebám a požadavkům klientů. Pracovníci společnosti TAXI AUSSIG s.r.o. při komunikaci se zákazníky poskytují informace přesně a bez zbytečných průtahů.

D. Průhlednost a srozumitelnost informací

TAXI AUSSIG s.r.o  poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace.

E. Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy

Společnost TAXI AUSSIG s.r.o. poskytuje svým klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta se společností TAXI AUSSIG s.r.o. včetně nabízené služby.

F. Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost

Při propagaci svých služeb a reklamní činnosti společnost TAXI AUSSIG s.r.o. uvádí pravdivé informace, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

G. Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku

TAXI AUSSIG s.r.o. dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. TAXI AUSSIG s.r.o. soutěží s konkurenty nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod.

H. Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací

TAXI AUSSIG s.r.o. zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

           IV.          Pravidla poskytování služeb

Služby jsou pracovníky a řidiči TAXI AUSSIG s.r.o. poskytování podle předem stanovených pravidel. Každému zákazníkovi věnuje řidič maximální pozornost a snaží se mu vyhovět s respektováním ekonomických pravidel společnosti TAXI AUSSIG s.r.o..

Cílem pravidel zakotvených v etickém kodexu je vybudovat u zákazníka pocit „chci se vracet“, loajalita a bezkonfliktnost jsou na prvním místě.  Řidiči TAXI AUSSIG s.r.o. ctí při své práci především tyto zásady:

 1. Profesionální vystupování a přístup ke klientovi
 2. Vždy ochota pomoci (pracujeme ve službách)
 3. Nepovýšené chování, maximální ohleduplnost, chování v souladu s dobrými mravy
 4. Vždy pravdivé informace o jízdě a vzdálenosti
 5. Vozidlo taxi udržovat v čistém stavu a to i v interiéru.
 6. Ve vozidle nesmí být reklamy a nabídky služeb s erotickým či vulgárním obsahem neschválené
 7. Práci řidič nevykonává pod vlivem drog, alkoholu či jiných omamných látek a tyto látky nepožívá ani v průběhu výkonu práce.

Pravidla chování k zákazníkům:

 1. každý zákazník si zaslouží ze strany řidiče příjemné a slušné vystupování
 2. řidič dodržuje pravidla TAXI AUSSIG s.r.o. pro vnější a vnitřní označení vozu prvky firmy (polepy vozu, vizitky)
 3. řidič musí být vždy čistě upraven a oblečen
 4. přistavení vozidla taxi kdekoliv na území Ústí nad Labem se neúčtuje
 5. předem dohodnutá cena je vždy respektována a to jako cena maximální, při zachování dohodnuté trasy a doby čekání
 6. při prvním setkání se zákazníkem řidič vždy pozdraví první, zákazníka uvítá a zeptá se na cíl cesty
 7. v případě dohody o provedení služby otevře zákazníkovi dveře, zákazníka usadí, zavře dveře a uloží zavazadla
 8. během jízdy řidič nekouří, nepožívá alkoholické nápoje, nejí
 9. během jízdy může řidič informovat zákazníka o dalších službách TAXI AUSSIG s.r.o. o způsobech účtování služeb a možnostech jejich úhrady
 10. ve vozidle musí být na viditelném místě pro zákazníka umístěn ceník služeb, PRŮKAZ ŘIDIČE TAXISLUŽBY a taxametr, ( zpětné zrcátko)
 11. vyúčtování cesty musí být řidičem provedeno srozumitelně a správně dle předchozí dohody se zákazníkem a v souladu s ceníkem TAXI AUSSIG s.r.o., v případě dotazů či nejasností poskytne řidič zákazníkovi podrobné vysvětlení
 12. řidič přijme platbu od zákazníka dohodnutým způsobem, vydá potvrzení o úhradě a vrátí hotovost
 13. po ukončení jízdy řidič vyndá  zavazadla, v případě potřeby pomůže donést zavazadla do přiměřené vzdálenosti od vozidla, následně se rozloučí způsobem odpovídajícím základním normám slušného chování
 14. řidič může odmítnout uskutečnění přepravy zejména v těchto případech:

a)     odmítá-li se zákazník připoutat,

b)     je-li zákazník pod silným vlivem alkoholu či jiné návykové látky, nerespektuje-li pravidla slušného chování dle křesťansko-židovských tradic, hrozí-li nebezpečí fyzického střetu či napadení.

c)     má-li zákazník natolik znečištěný oděv, že důvodně hrozí znečištění interiéru vozidla,

d)     odmítá-li zákazník při nástupu do vozidla přestat kouřit.

             V.          Uplatňování kodexu

TAXI AUSSIG s.r.o. zveřejňuje Kodex na svých internetových stránkách www.taxiaussig.cz a vhodným způsobem informuje své klienty o tom, kam se mohou obracet se svými podněty a případnými stížnostmi. Každý spotřebitel, který využil služby společnosti TAXI AUSSIG s.r.o. má plné právo uplatňovat svou případnou stížnost písemně na adrese TAXI AUSSIG s.r.o. Masarykova 1486/76, Ústí nad Labem-centrum, 400 01,  nebo na info@taxiaussig.cz

                 VI.          Dodržování etického kodexu

Při porušení Kodexu přijímá TAXI AUSSIG s.r.o. vůči svým zaměstnancům přiměřená opatření v souladu s pracovně právními předpisy (např. morální, finanční povahy). Následky porušení Kodexu ze strany externích spolupracovníků jsou řešeny v souladu s příslušnou smlouvou uzavřenou mezi společností TAXI AUSSIG s.r.o. a externím spolupracovníkem a vyplývají rovněž z právních předpisů o náhradě škody apod. Tento Kodex nabývá platnosti dnem jeho přijetí vedením společnosti.

Pro zaměstnance společnosti nabývá tento kodex účinnosti jeho vyhlášením vedením společnosti TAXI AUSSIG s.r.o.